Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

mary-jade-blade
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacannellle cannellle
6327 9a19 400
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Reposted frombiru biru viairmelin irmelin
mary-jade-blade
9276 4131 400
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viairmelin irmelin
mary-jade-blade
4385 882d 400
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viairmelin irmelin
mary-jade-blade
3730 a165 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
mary-jade-blade
4117 2cd2 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadamemonroe madamemonroe
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Lightning on the Pacific Ocean
mary-jade-blade
mary-jade-blade
2156 c140 400
Reposted fromMiziou Miziou viacannellle cannellle
mary-jade-blade
5240 bf4c 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
mary-jade-blade
9065 3fe1 400
Reposted frommiqel miqel viairmelin irmelin
mary-jade-blade
6542 1620 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
mary-jade-blade
3046 c330 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mary-jade-blade
4297 ab75 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mary-jade-blade
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl