Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

mary-jade-blade
mary-jade-blade
1358 b877 400
A gdyby...
Reposted fromstonerr stonerr viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
1329 3ecb 400
Reposted fromgrobson grobson viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
4233 6303 400
Reposted fromDennkost Dennkost viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
8502 1f48 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
3334 33ab 400
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
mary-jade-blade
7978 b342 400
mary-jade-blade
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrPotato mrPotato
mary-jade-blade
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
mary-jade-blade
6987 1354 400
0670 c5f5 400

Sainte-Enimie, France (by Liliane Paingaud)

2358 ff43 400

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaphilomath philomath
mary-jade-blade
1087 d627 400
mary-jade-blade
6098 787e 400
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaphilomath philomath
mary-jade-blade
4839 b063 400
Reposted fromdailylife dailylife viaphilomath philomath
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl