Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

mary-jade-blade
4117 2cd2 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadamemonroe madamemonroe
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Lightning on the Pacific Ocean
mary-jade-blade
mary-jade-blade
2156 c140 400
Reposted fromMiziou Miziou viacannellle cannellle
mary-jade-blade
5240 bf4c 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
mary-jade-blade
9065 3fe1 400
Reposted frommiqel miqel viairmelin irmelin
mary-jade-blade
6542 1620 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
mary-jade-blade
3046 c330 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mary-jade-blade
4297 ab75 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mary-jade-blade
mary-jade-blade
mary-jade-blade
mary-jade-blade
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
6575 7302 400
Reposted fromkulamin kulamin viamadamemonroe madamemonroe
mary-jade-blade
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
mary-jade-blade

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
mary-jade-blade
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
mary-jade-blade
mary-jade-blade
2463 84ec 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl