Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

mary-jade-blade
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viacannellle cannellle
mary-jade-blade

March 14 2017

mary-jade-blade
3385 09d2 400
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viairmelin irmelin
8916 b0fc 400
Reposted frommoubp moubp viamoc-arrr-na moc-arrr-na
mary-jade-blade
4268 91cb 400
Reposted fromthetemple thetemple viaphilomath philomath
mary-jade-blade
7902 8f79 400
Reposted frommslexi mslexi viacannellle cannellle
mary-jade-blade
3315 0829 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadamemonroe madamemonroe
mary-jade-blade
mary-jade-blade
8293 baff 400
Reposted fromkyte kyte viacannellle cannellle
mary-jade-blade
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima viacannellle cannellle
mary-jade-blade
1614 5695 400
Reposted fromEkran Ekran viaphilomath philomath

March 07 2017

mary-jade-blade
6284 10b9 400
Reposted frompastainmy pastainmy viamadamemonroe madamemonroe
mary-jade-blade
3357 dfe3 400
mary-jade-blade
0762 74d5 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
8127 a84c 400
Reposted fromseverine severine viakoloryzacja koloryzacja
mary-jade-blade
1338 b4ef 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mary-jade-blade
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
mary-jade-blade
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl